Sverige behöver fasa ut marknadsskolan

De negativa konsekvenserna för lärare och elever av vårt världsunika och segregerande skolsystem framträder allt tydligare för lärare, föräldrar, skoldebattörer och politiker. New Public Managementstyrningen (NPM) som bygger på konkurrens mellan skolor, effektiviseringskrav och målstyrning har lett till ett havererat skolsystem med marknadsskola och avsaknad av regleringar av arbetsbelastning och arbetsmiljö i lärarnas centrala kollektivavtal.

Ökande skolsegregation framträder som ett stort samhällsproblem. Försämrade förutsättningar för lärare är också ett samhällsproblem, då det blir allt mindre attraktivt att utbilda sig till – och arbeta som – lärare inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Vi tycker det är förvånansvärt tyst i den offentliga debatten från både Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds politiska ledningar om marknadsskolans och målstyrningens konsekvenser för medlemmars arbetsbelastning. Lärare har under decennier tvingats arbeta hårdare i takt med att centrala kollektivavtal tunnats ut och blivit ett verkningslöst vapen i lokala förhandlingar, då kommuner samtidigt hyvlar i sina budgetar.

Regleringar kring exempelvis lärartäthet och lärares undervisningsskyldighet kopplat till planeringstid saknas. Lärare förväntas komma överens om rimlig arbetsbörda och prioritering av arbetsuppgifter, med chefer bakbundna av att budget ska hållas till varje pris…

Marknadsskolan och målstyrningen kombinerad med nedskärningar och otydliga avtalsskrivningar ger inte lärare och chefer de förutsättningar som krävs för att lösa arbetsmiljöproblematiken för lärare. Hela skolsystemet måste ändras.

Lärare behöver tydliga regleringar i lagar och avtal om exempelvis undervisningstid och gruppstorlekar. Politiken att samtidigt skära ner på resurser och öka kraven på skolan, har nått vägs ände. Förskolan och skolan kan inte effektivisera och höja målen, samtidigt som tilldelningen i budget inte följer löneökningar och inflation…

Resurser som speciallärare och elevassistenter minskar och det är brist på tid för samverkan hur man tillsammans ska stödja barn/elever…

Det här är en ohållbar utveckling. Sverige behöver fasa ut marknadsskolan och införa tydliga regleringar av lärares arbete. Bara så kan vi få skolsegregationen att vända, fler lärare att stanna i yrket och fler studenter att söka till lärarutbildningarna.

Annika Karlsson Norrstad, samt ytterligare 14 fackligt aktiva lärare, debattartikel i Dagens Arena.