Låt en ny förmögenhetsskatt betala notan för pandemin!

Sverige avskaffade sin förmögenhetsskatt 2007. Detta främst p.g.a. att den ansågs minska tillgången på kapital och ledde till färre jobb. En färsk rapport från Kings College i London som studerat flera länder inom OECD inklusive Sverige som avskaffat sina förmögenhetsskatter visar dock att detta inte medfört någon påtaglig tillväxt utan bara lett till en ytterligare förmögenhetsökning för kapitalägarna. Ytterligare kritik mot förmögenhetsskatten var att den drev kapitalet ur landet (trots att det dock fortsatt behåller sin skatteplikt!). Skatten ansågs vidare medföra att även de skattskyldiga flyttade utomlands.

Frågan om förmögenhetsbeskattning (har), särskilt på senare tid, kommit att bli väldigt livlig. Detta på grund av att pandemin har gjort att alla kapitalägares inkomster och förmögenheter har skjutit i höjden med en väldig fart genom stigande aktie- och fastighetsvärden…

I en nyligen publicerad rapport från London School of Economics “A wealth tax for the UK” förordas således införandet av en engångsskatt på (netto)förmögenhet, vilken kan inbringa mycket avsevärda statsinkomster. Skatten tas ut av alla som bor i Storbritannien, men även de som flyttat utomlands om de tidigare varit bosatta i landet under en längre tid.  Författarens grundidé är att skatten inte skall framstå som en attack från vänsterorienterat håll på de rika På detta sätt kan skattskyldigheten inte kringgås genom utflyttning eller på annat sätt. Skatten baseras på all – det vill säga även utländsk – egendom inklusive företagsförmögenhet med mera.

Skatten betalas med 1 procent per år under 5 år. Med ett grundavdrag på 500 000 pund beräknas skatten sammanlagt ge ett tillskott till den engelska statskassan på hela 260 miljarder pund! Något som skall jämföras med att den engelska regeringens totala utgifter för pandemibekämpningen hittills uppgår till ca 280 miljarder pund…

Skatteverket har beräknat att de kontanta och obeskattade tillgångar som olagligen gömts undan utomlands av här bosatta personer uppgår till ca 500 miljarder kronor. En lämpligt beräknad förmögenhetsskatt enligt ovan (plus inkomstskatt) på några år sannolikt skulle kunna betala av en avsevärd del av notan för coronapandemin.

Peter Sundgren, debattartikel i Expressen.