Klyftorna ökar och konsumtionssamhället hetsar vidare

 Vi måste ifrågasätta detta hejdlösa konsumerande om vi vill att framtida generationer ska kunna leva hyggliga liv på vår planet. Detta har jag skrivit om ofta, till exempel redan inför julen 2012 utifrån en artikel av Klimatdebattören Monbiot: ”Jul och gåvor som föröder”.

Men samtidigt som HUI (Handelns Utredningsinstitut) säger att alla vi som kallas ”hushållen” har fått ett minskat ”konsumtionsutrymme” på 6,7 miljarder kronor så har det som vi äger gemensamt blivit ännu mycket fattigare. I ett betänkande från regeringens Coronakommission som kom några dagar före julen 2020 analyserades ”de viktigaste orsakerna till den stora smittspridningen och de höga dödstalen bland äldre i Sverige”.

Minns ni det? Man konstaterade bland annat att: …äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad när pandemin slog till. Detta bottnade i strukturella brister vilka varit kända före virusutbrottet. För dessa brister bär den sittande regeringen och tidigare regeringar det yttersta ansvaret.

Bland de brister som nämndes var:

  • en fragmenterad organisation
  • ett behov av högre bemanning
  • ökad kompetens, och rimliga arbetsförhållanden,
  • ett otillräckligt regelverk,
  • hinder för kommunerna att anställa läkare och få tillgång till medicinsk utrustning, och
  • sena och ibland otillräckliga beslut och åtgärder……

Satsas det då numera så att till exempel bemanningen, kompetensen och arbetsförhållandena förbättrats inom äldreomsorgen? Knappast! Nästa år väntar fortsatta nedskärningar i en majoritet av landets kommuner, enligt en enkät från SVT. Enligt kommunerna väntas just verksamheter inom äldreomsorg och skola behöva dra ner mest.

Samtidigt som klyftorna ökar och konsumtionssamhället hetsar vidare så blir det gemensamma och omhändertagandet av gamla och uppfostran och utbildning av unga allt fattigare. Och det beror inte på att det kommit människor hit från andra länder. Utan dessa människor skulle en stor del av viktiga samhällsfunktioner inte kunna upprätthållas.

Men att var femte väljare tror att det är detta som är orsaken till den sneda fördelningen av våra resurser är däremot en viktig anledning till att vi har en sådan rutten regering som den nuvarande. Med dessa ord önskar jag er en god helg efter egen smak, utan hets eller tvång.

-Anders Fraurud på egna bloggen Pepprat RödGrönt

Läs mer https://pepprat.org/2023/12/22/minskad-kopfest-och-minskad-gemensam-rikedom/