Grön tillväxt har aldrig funnits – vi behöver erkänna det

Runt 1950 hade de rika industrinationerna en resursförbrukning som motsvarade ett jordklot. I dag är motsvarande siffra för Sverige ungefär fyra jordklot. Om vi fortsätter på samma sätt: fem jordklot om tio år, tretton jordklot om femtio år. Detta är resurser som rätteligen tillhör folken i de fattigare länderna och våra barnbarn…

Teorin om frikoppling säger att det är möjligt att frikoppla ekonomisk tillväxt från ökad resursförbrukning genom effektiviseringar och nya uppfinningar. Teoretiskt kanske det är möjligt men det finns inget exempel, samtida eller historiskt, på något av detta. Kapitalismen har under hela sin historia drivits framåt av just effektiviseringar och uppfinningar. Effektiviseringsvinsterna har alltid ätits upp av ökad konsumtion.

Så här skriver vi i Vänsterpartiet i vårt partiprogram: “Den ekonomiska tillväxten måste underställas en utveckling som är ekologiskt hållbar, vilket inte kan ske inom ramen för en kapitalistisk ekonomi.”

Vi slår fast att hållbar tillväxt är omöjlig i en kapitalistisk ekonomi. Men vilken tillväxtpolitik skall vi driva i dag?

Genom att kalla tillväxten för grön ger man sken av att den skulle vara väsensskild från annan tillväxt. Så är naturligtvis inte fallet. För att den gröna tillväxten ska bli hållbar kräver den just frikoppling från resursförbrukningen. Vilket ingen någonsin alltså har klarat av att genomföra.

Det finns inget som pekar på att vi kommer att kunna hålla oss inom den koldioxidbudget som krävs för att hålla den globala uppvärmningen under två grader. Vi utrotar 200 arter varje dag. Världshaven är till stor del utfiskade. Fosfor kommer snart att vara en bristvara inom jordbruket. Bristen på vatten kommer att få ofattbara konsekvenser. Vi är väldigt illa ute.

Om vi samtidigt vill rädda klimatet och det som återstår av jordens resurser, finns det då någon annan väg att gå än att minska den totala konsumtionen?

Det är hög tid för Vänsterpartiet att påbörja det svåra arbetet med att utforma en politik som leder oss till ett samhälle utan tillväxt. Vi bör också göra klart i kommande partiprogram att Vänsterpartiet betraktar fortsatt tillväxt som en omöjlighet om vi inte skall förvärra alla de problem vi står inför.

Sture Antonsson, artikel i Flamman.