Förstatliga skolan!

Polisen förstatligades 1965. Fram till dess var det kommunerna som bar ansvaret. Det fanns hundratals polismyndigheter i landet där resurserna kunde variera kraftigt. I och med förstatligandet inrättades en överordnad myndighet som skulle se till att verksamheten ute i landet blev likvärdig vad gäller resurser och kompetens.

Cirka 30 år senare kommunaliseras skolan. Denna förändring kom snabbt att visa på ovanstående skillnader mellan kommunernas resurser.

Vi ser nu med tydlighet att skolan inte är likvärdig eftersom kommunernas resurser och kompetens varierar i så hög grad – precis vad som gällde före polisens förstatligande.

Polisens förstatligande borde ha påverkat debatten om skolans kommunalisering. Men icke!

Polisen, liksom skolan, ska ha en statlig styrning utifrån dessa erfarenheter. Det är dags att staten återtar huvudansvaret för skolan och modifierar det fria skolvalet.

—Bertil Westergren, insändare i Dagens Nyheter.