De senaste 40 åren har präglats av klasskrig uppifrån

 I mer än ett århundrade från 1860-talet drevs den svenska samhällsutvecklingen framåt av folkets kamp och framsteg mot privilegiesamhälle, ojämlikhet, inskränkthet och överhet. Först mot ståndssamhället av adel, präster, borgare och storbönder och de uteslutna “hjonen”, arbetarna.

Arbetarklassen och arbetarrörelsen blev en kraft som drev fram allmän rösträtt och påbörjade sociala rättigheter, inkomstutjämning, arbetsplatsrättigheter och jämställdhet mellan kön. Till att utmana själva kapitalmakten, med förslaget om löntagarfonder.

Sedan 1980-talet har utvecklingen vänt. Klass- och privilegiesamhället har kommit tillbaka, där landets resurser i växande utsträckning monopoliseras av ett fåtal, där otryggheten och kapitalmakten har ökat i arbetslivet, där utbildning, vård och omsorg kapitaliseras, där barns utbildnings- och livsmöjligheter blir allt mer olika, där demokratin urholkas med försvinnande inflytande för partimedlemmar och folkrörelser. Det land som folket, arbetarklassen, den fackligt organiserade tjänstemanna-rörelsen, bönder och andra folkrörelser byggde håller på att ödeläggas…

Karl Marx och Friedrich Engels slog 1848 fast att “historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp”… Igår liksom i dag är Sverige ett klassamhälle. Men där arbetarrörelsen igår ville och tog för självklart att arbetarklassen var samhällets drivande kraft är det i dag den ekonomiska eliten som styr.

“Det pågår ett klasskrig och det är min klass, de rika, som för kriget och som vinner det”, som den amerikanske mångmiljardären Warren Buffet uttryckt det. Vad vår bok beskriver är ett Sverige som de senaste fyrtio åren präglats av detta klasskrig uppifrån.

Sverige är inte längre ett ovanligt jämlikt land utan ett land där ojämlikheten enligt OECD ökar snabbast i den utvecklade världen. Sett till förmögenhetsfördelningen är Sverige mer ojämlikt än våra nordiska grannländer och övriga Västeuropa.

Daniel Suhonen, Göran Therborn & Jesper Weithz, ur förordet till boken “Klass i Sverige”, Arkiv Förlag.

Boken kommer att recenseras i eFOLKET.