Är det bränslet eller rentav bilen som är mest fossil?

Transporterna står för ungefär en tredjedel av de svenska klimatutsläppen och här i vår stad (Umeå) är det mer, hela 40 procent, när flygets utsläpp inte räknas med. Ja ja, tänker man kanske, elektrifieringen kommer att lösa det, för genom den kommer utsläppen från transporter att minska i snabb takt. Eller?

Forskare har räknat på vad som krävs för att klimatmålen för inrikes transporter till 2030 ska nås och konstaterar att en elektrifiering av bilparken i hög takt inte kommer att räcka eftersom att klimatutsläpp bildas när elbilar produceras och en alltför omfattande elbilsproduktion inte ligger i linje med de system som hjälper EU att styra mot klimatmålen.

Forskarna menar därför att bilresandet i sig behöver minska, med 20 till 25 procent, om målen ska nås, en minskning som behövs även om nivån i den hett omdebatterade reduktionsplikten består.

Som stadsbo kan man uppleva att bilarna tar plats. För mycket plats. Förutom att det finns mer parkeringsyta än boyta i vårt land så upptar en bilist åtminstone 10 gånger mer plats i en stad än en cyklist. Och 100 gånger mer plats än en gående. Med andra ord skulle en ökad andel cyklister och gående minska en stads trängsel. En ökad andel cyklister och gående skulle även minska luftföroreningar och buller, och förbättra folkhälsan tack vare ökad fysisk aktivitet.

Vidare visar beräkningar att den ohälsa som minskar, om en bilist byter sin bilpendling till cykel vid en fem kilometer lång pendling fem dagar i veckan, skulle generera en samhällsekonomisk vinst om 13 000 kronor per år. Vilken förbättrad privatekonomi samma byte ger lämnas till var och en att fundera på.

När Sverige debatterar för sänkning av reduktionsplikten så speedar EU upp takten i omställningen. Samtidigt som även partier utanför regeringen argumenterar för en egen sorts svensk reduktionsmix, ett ”Sverigebränsle”, så fattar ministerrådet beslut om skärpta utsläppskrav för tunga fordon och Kommissionen lägger fram en cykelstrategi för att främja cykling i hela Europa.

I Sverige talas det också om fördelarna med att cykla. Trots det visar studier att cyklandet i Sverige minskar, särskilt bland barn och unga. Oroande med tanke på att vanor ofta befästs tidigt i livet.

-Lisa Redin, naturvetare, Umeå, krönika i Västerbottens-Kuriren

Läs mer https://www.vk.se/2023-11-17/lisa-redin-ar-det-branslet-eller-rentav-bilen-som-ar-mest-fossil-4a491