Vårnäs behandlingshem i Vingåker.

Hårt slag mot missbruksvården i Eskilstuna

Socialnämnden i Eskilstuna har under flera år brottats med ekonomiska problem genom att man år efter år redovisat kraftigt underskott. Senaste underskottet var på 91 miljoner kronor.

För att få “ekonomin i balans” som det heter, har tjänstemännen tagit fram ett “sparpaket” som, om det genomförs, minskar kostnaden med cirka 30 miljoner år 2023.

Kortfattat innebär “sparpaketet” nedläggning av fem stödboenden. Både boenden för missbrukare och HVB-hem för barn. Sammanlagt är det ett 50-tal platser som ska skäras bort.

Det är ett sparpaket som är ett dråpslag mot missbruksvården i Eskilstuna som drabbar barn, unga och vuxna som är i stort behov av omsorg.

I beslutsunderlaget finns en “risk- och konsekvensanalys” som även innehåller en “barnkonsekvensanalys”.

Under rubriken “Risker för åtgärder kopplat till målgruppen barn och unga”, redovisar man 10 punkter med risker. Till exempel:

  • För det enskilda barnet/ungdomen ökar risken för bruten skolgång och därmed också risken att denne inte klarar skolgången och får betyg.
  • Genom åtgärderna ökar avståndet till det egna nätverket vilket försvårar kontinuiteten i familjearbetet samt delaktigheten hos vårdnadshavare.
  • Risk för att det blir kostsamt i längden med externa placeringar.

“Risker för åtgärder kopplat till gruppen vuxna” innehåller 15 punkter. Till exempel:

  • Åtgärderna riskerar att medföra att missbruket i samhället kommer att öka, och att missbruket blir mer synligt i offentliga miljöer.
  • Då åtgärderna minskar antalet boendeplatser för vuxna med missbruksproblem riskerar hemlösheten att öka, eftersom målgruppen har svårt att hitta eget alt. boende.
  • Åtgärderna riskerar att leda till ökat tryck på Härbärget och genererar en större målgrupp vars enda lösning är Härbärget.
  • Genom åtgärderna tas de akuta platserna för vuxna med missbruk bort vilket riskerar medföra ökade kostnader för akuta externa platser..

Förutom de konsekvenser som drabbar barn, unga och vuxna med stort behov av samhällets stöd, blir konsekvensen av “sparpaketet” att 36 heltidstjänster kommer att försvinna.

När ärendet var uppe i Socialnämnden 13 oktober röstade majoritetspartierna S, M, C samt två oppositionspartier, KD och L, för att genomföra detta “sparpaket”. Endast V och SD röstade mot. MP har ingen ordinarie plats i nämnden och därmed ingen rösträtt.

I ett uttalande förklarar Vänsterpartiets ledamot i nämnden, Jawad Zanganeh, varför han röstade nej:

Nedläggningen av två boenden för vuxna med missbruksproblematik, Vilsta-slussen och Motivet, riskerar att få allvarliga konsekvenser med ökat missbruk och ökad hemlöshet. Vänsterpartiet delar oron med medarbetare om vad som ska hända med målgruppen när sammanlagt ett femtiotal av kommunens boendeplatser försvinner.

Nedläggningen av ett HVB-hem och ett stödboende för barn, som öppnades så sent som för två år sedan, gör att kommunen förlorar de många fördelarna med att ha egna boenden nära barnens sociala nätverk och vårdnadshavare…

Dessa nedläggningar, liksom nedläggning av ett stödboende för unga vuxna och uppsägningen av öppna intaget på Vårnäs behandlingshem, är drastiska och kortsiktiga åtgärder, som i förlängningen riskerar att få motsatt effekt som ökade kostnader och framför allt större sociala problem

Kraftig kritik har också framförts från de anställda som arbetar med de här frågorna och som får anses vara de som bäst inser konsekvenserna:

Vissa oroar sig över att bli utan arbete. Samtidigt är det många som är allvarligt bekymrade över hur det ska gå för alla brukare som drabbas”, säger Mikael Larsson, ordförande för Vision i Eskilstuna, till Eskilstuna-Kuriren.

Även Helena Kalaitzis Barrögård som är verksamhetschef för Härbärget, som drivs av Stadsmissionen, är kritisk:

Spontant låter det helt fruktansvärt och man känner sig nog ganska bortprioriterad i den här målgruppen många gånger”.

Hon påpekar också att Härbärget inte kan vara ett alternativ för de missbrukare som nu mister sina boenden.

Härbärget erbjuder nattlogi och har ett tiotal akutplatser:

Redan nu tvingas vi neka människor sovplats nästan varje dag därför att våra platser inte räcker till alla som har behov. Dessutom är våra tio akutplatser inte ett boendealternativ”, säger Helena Kalatzis Barrögård till Eskilstuna-Kuriren.

Att Socialnämnden varje år gör stora underskott behöver inte bero på att man slösar med pengarna, och/eller att man gör fel saker.

Det kan vara så att man varit underbudgeterat och har för snålt tilltagen budget – att pengarna helt enkelt inte räcker till alla de åtaganden man har.

Och om det blir så att dessa “besparingar” i förlängningen leder till ökade kostnader, så är nedskärningarna direkt kontraproduktiva. Alltså att det man sparar på kort sikt kommer tillbaka som ökade kostnader i framtiden.

PS. Frågan kommer senare upp i Kommunfullmäktige där man bland annat ska ta ställning till hur det blir med behandlingshemmet Vårnäs om Eskilstuna drar sig ur.

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med 5 kommuner i Södermanland som medlemmar. Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs, Flen och Vingåker. Vårdförbundet äger behandlingshemmet Vårnäs.

Rolf Waltersson

You May Also Like