Arbetsgivarna äventyrar de anställdas hälsa och liv

Arbetslivskriminaliteten ska bekämpas. Människor utnyttjas av oseriösa och kriminella företag genom att arbeta under fruktansvärda villkor.

Alldeles för långa arbetspass utan rast, till låga eller i princip obefintliga löner. De så kallade boenden som erbjuds är fullständigt ovärdiga; “toaletten” kan vara ett hål i marken utomhus och “sängen” en tunn madrass på betonggolv.

Arbetsgivarna äventyrar de anställdas hälsa och liv. Utöver det rent mänskliga lidandet, är arbetslivskriminaliteten systemhotande på flera sätt. Företag som anställer svart arbetskraft smiter från att betala skatt.

Vi går miste om viktiga resurser till välfärden. Detta slår också undan benen för seriösa företag, och därmed även för schyssta, svenska jobb.

Här är några av de huvudsakliga fokusområden som vi ser framför oss:

Beställaransvar: Skattepengar ska inte gå till kriminalitet. SD stod i vägen när vi försökte få igenom krav på kollektivavtalsliknande villkor vid offentlig upphandling. Trots detta är det möjligt, om man vill, att ställa skarpare sociala krav…

Då behövs en ordentlig uppföljning, så att man kan komma åt exempelvis oegentligheter i underentreprenader.

Konsumentansvar: De misstänkt låga priserna fortsätter att frodas för att det finns en efterfrågan. Det är viktigt att alltid efterfråga kollektivavtal när man äter på restaurang och bokar boende. Att ifrågasätta alldeles för billiga renoveringar, städjobb, klippningar, luncher eller taxiresor.

Ökade kontroller och samverkan mellan myndigheter: Sekretesshinder måste brytas mellan myndigheter. Vi vill även se fler kontroller i ROT- och RUT-sektorn. Bara på Gotland gjordes nyligen en arbetsmiljöinspektion där 7 av 20 inspekterade byggarbetsplatser belades med omedelbart arbetsförbud…

Starkare fackföreningar: Längst fram i kampen mot arbetslivskriminaliteten står de fackliga organisationerna, som måste få bättre förutsättningar. De regionala skyddsombuden hade haft ökade befogenheter att stänga arbetsplatser med ovärdiga villkor, om inte SD stoppat vårt förslag. Samma parti har upprepade gånger föreslagit att avskaffa skyddsombuden, och ersätta med “kontrollanter” utan koppling till vare sig arbetsplatsen eller arbetarna. Något vi aldrig kan acceptera.

Politiskt ledarskap: För att på allvar bekämpa arbetslivskriminalitet behövs ett strukturerat arbete från högsta politiska nivå. Det räcker inte med duttande och småinsatser. Vi menar att regeringen i dagsläget inte verkar förstå problematiken, och inte heller prioritera frågan. Här behöver vi inom arbetarrörelsen samarbeta för att fortsätta föra fram allvaret och behoven.

Sofie Eriksson och Hanna Westerén, debattartikel i Arbetet.